Warunki programu

Ostatnio zaktualizowano: 1 grudnia, 2020

Niniejsze Warunki („Warunki”) regulują Twoje relacje z witryną http://www.fastheroes.com („Usługa”) obsługiwaną przez Wydział Edukacji i Polityki Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego, 156 Egnatia Str., P.C.54636, Saloniki, Grecja („Uniwersytet”, „my” lub „nasz”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki.

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej zależy od zaakceptowania i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody na którąkolwiek część Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Treść Witryny

Witryna i jej treść, w tym między innymi informacje i animacje w niej zawarte, nie zastępują i nie mają na celu zastąpienia rzetelnej porady lekarskiej. W sprawach związanych ze zdrowiem należy zasięgnąć porady zarejestrowanego lekarza. Uniwersytet nie udziela żadnych gwarancji dotyczących ważności treści zawartych w Witrynie, pomimo dołożenia wszelkich starań, aby treść była aktualna i możliwie najdokładniejsza.

Zakupy

Jeśli chcesz dokonać zakupu jakiegokolwiek produktu lub usługi udostępnionych za pośrednictwem Usługi („Zakup”), konieczne może być podanie pewnych informacji związanych z Zakupem, w tym, między innymi, numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, adresu rozliczeniowego i informacji o wysyłce.

Dokonując zakupu, oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz prawo do korzystania z dowolnej kart kredytowej lub innych metod płatności w związku z każdym Zakupem; oraz że (ii) przekazane informacje są prawdziwe, prawidłowe i kompletne.

Udostępniając takie informacje, przyznajesz nam prawo do przekazywania tych informacji stronom trzecim w celu ułatwienia realizacji Zakupów.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z określonych powodów, w tym między innymi: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub wycenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych powodów.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia, jeśli podejrzewa się oszustwo lub nieautoryzowaną lub nielegalną transakcję.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy naszą ofertę produktów, informacji i usług dostępnych w ramach Usługi. Produkty lub usługi dostępne w ramach Usługi mogą być niewłaściwie wycenione, niedokładnie opisane lub niedostępne, mogą również nastąpić opóźnienia w aktualizowaniu informacji w ramach Usługi i treści w naszych reklamach na innych stronach internetowych.

Nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym dotyczących cen, zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub przeoczeń w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (zwane łącznie „Promocjami”) udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków. W razie brania udziału w jakichkolwiek Promocjach należy zapoznać się z obowiązującymi zasadami, a także z naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, obowiązują zasady Promocji.

Treści

Nasza Usługa może umożliwiać Ci publikowanie, zamieszczanie odnośników, przechowywanie, udostępnianie i inne rodzaje przekazywania niektórych informacji, tekstu, grafiki, zdjęć, filmów lub innych materiałów („Treści”). Ponosisz odpowiedzialność za Treści, jakie publikujesz w Usłudze, w tym za ich legalność, wiarygodność i odpowiedniość.

Publikując Treści w Usłudze, dajesz nam prawo i licencję na wykorzystywanie, modyfikowanie, publiczne przedstawianie, publiczne wyświetlanie, powielanie i rozpowszechnianie takich Treści w ramach Usługi i za jej pośrednictwem. Zachowujesz wszelkie prawa do jakiejkolwiek Treści, jaką przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Usłudze, lub za jej pośrednictwem, i ponosisz odpowiedzialność za ochronę tych praw. Licencja obejmuje prawo do udostępnienia Twojej Treści innym użytkownikom Usługi, którzy mogą również korzystać z Treści na podstawie niniejszych Warunków i wyrażasz na to zgodę.

Dokonując zakupu, oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) Treści należą do Ciebie (są Twoją własnością) lub masz prawo do korzystania z nich i przyznania nam praw i licencji przewidzianych w niniejszych Warunkach, oraz (ii) publikowanie Treści w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem nie narusza prawa do prywatności, prawa do reklamy, praw autorskich, praw wynikających z umowy ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby.

Konta

Zakładając konto na naszej stronie, należy zawsze podawać dokładne, kompletne i aktualne informacje. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszej Usłudze.

Ponosisz odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie hasła używanego do uzyskania dostępu do Usługi oraz wszelkie działania dokonane po wpisaniu hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest używane w naszej Usłudze, czy w usługach oferowanych przez strony trzecie.

Wyrażasz zgodę na nie ujawnianie swojego hasła stronom trzecim. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu swojego konta, należy nas o tym niezwłocznie powiadomić.

Nie możesz używać jako nazwy użytkownika imienia i nazwiska innej osoby ani nazwy podmiotu, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, które podlegają jakimkolwiek prawom względem osoby lub podmiotu innego niż Ty bez odpowiedniej autoryzacji, ani nazwy, która jest obraźliwa, wulgarna lub nieprzyzwoita.

Odnośniki do innych witryn internetowych

Nasza Usługa może zawierać odnośniki do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Uniwersytet.

Nie kontrolujemy treści, polityk prywatności ani praktyk żadnych witryn internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za żadne szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub pozostające w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na jakiejkolwiek witrynie lub za pośrednictwem wszelkich witryn lub usług tego typu.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności witryn internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zamknięcie konta

Możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić Twoje konto, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia Warunków.

Po zamknięciu konta Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Uniwersytet ani jego dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, zwolennicy, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, przypadkowe, wymierne, wynikowe lub sankcyjne, w tym między innymi za utratę zysków, danych, możliwości użytkowania, wartości lub za inne straty niematerialne wynikające z (i) Twojego dostępu do Usługi lub korzystania z niej lub niemożności dostępu do Usługi lub korzystania z niej; (ii) wszelkich zachowań lub treści stron trzecich w ramach Usługi; (iii) wszelkich treści uzyskanych z tytułu korzystania z Usługi; oraz (iv) nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub zmiany Twojego przekazywania informacji lub Twoich treści, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub innej reguły prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takiej szkody oraz nawet jeżeli okaże się, że środek zaradczy przedstawiony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego zasadniczego celu.

Zastrzeżenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności

Korzystasz z Usługi na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „TAKA, JAKA JEST” i „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. Usługa jest świadczona bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu świadczenia.

Uniwersytet, jego podmioty zależne, stowarzyszone, zwolennicy, partnerzy i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępna w dowolnym momencie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub wady zostaną poprawione; c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów; lub d) korzystanie z Usługi spełni Twoje oczekiwania.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają prawu właściwych sądów w Salonikach w Grecji, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach, i będą interpretowane zgodnie z tym prawem.

Niemożność wyegzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie oznaczała zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość zawartej pomiędzy nami umowy dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie poprzednie umowy, jakie mogliśmy zawrzeć w odniesieniu do tej Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli poprawka ma charakter istotny, postaramy się ją dostarczyć co najmniej 30 dni wcześniej, zanim zaczną obowiązywać nowe warunki. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone wedle naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na te zaktualizowane warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.

DOŁĄCZ DO NAS

INFORMACJE

POZNAJ BOHATERÓW

KAMPANIA W PRAKTYCE

SPOŁECZNOŚĆ

SPOŁECZEŃSTWO
ZAKUPIONO PRZEDMIOT!
NIEWYSTARCZAJĄCA LICZBA MONET!
NIEWYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ DIAMENTÓW!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software